Wyniki szukania
Post Autor Dział Odpowiedzi Wyświetleń Napisane [rosn.]
    Wątek: Trening Kamiennej Łapy
Post: Syn Trawiastej Polany po chwili ujrza³ rudzika. Pr...

Syn Trawiastej Polany po chwili ujrza³ rudzika. Przyj±³, jak dla niego, dobr± postawê, poczym zacz±³ siê skradaæ. Bardzo uwa¿nei stawia³ kroki aby przypadkiem nie nast±piæ na ga³±¼. Ustawi³ siê tak, b...
Kamienna Łapa... Zakończone treningi 30 443 15.01.2021 20:35
    Wątek: Trening Kamiennej Łapy
Post: Kamiennej £apie niestety nie uda³o siê z³apaæ zwie...

Kamiennej £apie niestety nie uda³o siê z³apaæ zwierzyny. Postanowi³ przemy¶leæ, co zrobi³ ¼le, zanim zapoluje ponownie. -No tak, króliki maj± wyczulony zapach! Czemu o tym nie pamiêta³em!-Sykn±³ do si...
Kamienna Łapa... Zakończone treningi 30 443 05.01.2021 10:28
    Wątek: Trening Kamiennej Łapy
Post: Kamienna £apa poczu³ zapach królika. Przypad³ do p...

Kamienna £apa poczu³ zapach królika. Przypad³ do pozycji ³owieckiej i ruszy³ za zapachem futrzaka. P chwili zauwa¿y³ bia³e, krótkie futerko i d³ugie uszy. Ustawi³ siê pod wiatr i poczeka³ na dobry mom...
Kamienna Łapa... Zakończone treningi 30 443 22.12.2020 15:13
    Wątek: Trening Kamiennej Łapy
Post: Kamienna £apa ruszy³ w stronê Wysokich Jode³. Gdy ...

Kamienna £apa ruszy³ w stronê Wysokich Jode³. Gdy wszed³ w ich obszar, zacz±³ bardzo uwa¿nie stawiaæ kroki. Przysiad³ do pozycji ³owieckiej i zacz±³ szukaæ zapachu.
Kamienna Łapa... Zakończone treningi 30 443 08.12.2020 09:15
    Wątek: Trening Kamiennej Łapy
Post: Kamienna ³apa odszed³ od mentorki. Stara³ siê chod...

Kamienna ³apa odszed³ od mentorki. Stara³ siê chodziæ najciszej jak móg³, ale i tak czasem dochodzi³y do niego odg³osy ³amanych przez jego ³apy ga³±zek i li¶ci. gdy tylko poczu³ zapach, przykucn±³ do ...
Kamienna Łapa... Zakończone treningi 30 443 17.11.2020 10:02
    Wątek: Trening Kamiennej Łapy
Post: [b]-Mam pewne pytanie. Mówi³a¶, ¿e nie mogê wstêpo...

-Mam pewne pytanie. Mówi³a¶, ¿e nie mogê wstêpowaæ na teren innego klanu, ale co je¶li zobaczê kota w potrzebie? Nie mówiê o kociakach, ale o na przyk³ad nowych uczniach z innych klanów. powinienem po...
Kamienna Łapa... Zakończone treningi 30 443 13.11.2020 12:42
    Wątek: Trening Kamiennej Łapy
Post: [b]-Starsi i Matki wraz z kociêtami?-[/b]Spyta³. Z...

-Starsi i Matki wraz z kociêtami?-Spyta³. Zastanowi³ siê chwilê, i nawet nie poczu³ gdy przy¶pieszy³ lekko tempo.-...Mo¿emy zje¶æ dopiero, jak starsi, Matki i kociêta zostan± nakarmione, ptrawda?-Doda...
Kamienna Łapa... Zakończone treningi 30 443 12.11.2020 09:54
    Wątek: Trening Kamiennej Łapy
Post: Bia³y kocurek zastanowi³ siê. Dalej okr±¿aj±c ment...

Bia³y kocurek zastanowi³ siê. Dalej okr±¿aj±c mentorkê, odpowiedzia³ po d³u¿szej chwili.-Z-zale¿y... Je¿eli by³by tu¿ za granic±, a ja bym go dogania³, to dokoñczy³bym polowanie i wróci³ na terytorium...
Kamienna Łapa... Zakończone treningi 30 443 10.11.2020 12:21
    Wątek: Trening Kamiennej Łapy
Post: [b]-Spróbujê.-[/b]Powiedzia³ Kamienna £apa przykuc...

-Spróbujê.-Powiedzia³ Kamienna £apa przykucaj±c do pozycji ³owieckiej. Tym razem posz³o mu trochê lepiej, mo¿e nie rusza³ siê bardzo zgrabnie czy szybko, ale napewno lepiej ni¿ poprzednim razem.-Jak m...
Kamienna Łapa... Zakończone treningi 30 443 09.11.2020 15:50
    Wątek: Trening Kamiennej Łapy
Post: Bia³y terminator jeszcze zanim zacz±³ polowaæ, pom...

Bia³y terminator jeszcze zanim zacz±³ polowaæ, pomy¶la³ chwilê. Co mo¿na zrobiæ z zwierzyn±, tak? Na to pytanie niestety nie zna³ odpowiedzi. Musia³ wiêc zgadywaæ. w miêdzy czasie zacz±³ po raz kolejn...
Kamienna Łapa... Zakończone treningi 30 443 01.11.2020 21:27
    Wątek: Trening Kamiennej Łapy
Post: Bia³y kocurek s³ucha³ uwa¿nie. Trochê to by³o skpm...

Bia³y kocurek s³ucha³ uwa¿nie. Trochê to by³o skpmplikowane i mia³ wra¿enie, ¿e zajmie mu to trochê czasu. Stara³ siê przenie¶æ ciê¿ar cia³a, jak powiedzia³a Lawendowa Gwiazda. W pewnym momencie poczu...
Kamienna Łapa... Zakończone treningi 30 443 29.10.2020 20:45
    Wątek: Trening Kamiennej Łapy
Post: [b]-Hmmm... My¶lê, ¿e chodzi o to, ¿e królik nas p...

-Hmmm... My¶lê, ¿e chodzi o to, ¿e królik nas pierwszy us³yszy, poniewa¿ ma du¿e uszy wiêc tym mo¿na siê kierowaæ, mysz ma, hm, dobry wêch wiêc nas wyczuje a co do ptaka... Nie wiem.-Odpowiedzia³. Nie...
Kamienna Łapa... Zakończone treningi 30 443 25.10.2020 09:20
    Wątek: Obok Stosu Zwierzyny
Post: [b]-Ja chyba pójde zwiedzaæ dalej sam. Do zobaczen...

-Ja chyba pójde zwiedzaæ dalej sam. Do zobaczenia pó¼niej!-Powiedzia³ do rodzeñstwa i truchcikiem odszed³ w innym kierunku.
Kamienna Łapa... Cień Drzewa 245 2 665 10.10.2020 22:38
    Wątek: Trening Kamiennej Łapy
Post: Bia³y terminator zastanowi³ siê przez chwilê. Wytê...

Bia³y terminator zastanowi³ siê przez chwilê. Wytê¿y³ dos³ownie ca³y umys³ by przypomnieæ sobie, o jakich technikach opowiadali mu rodzice.-Wydaje mi siê, ¿e... Nie podchodzi siê zwierzyny tak, by wia...
Kamienna Łapa... Zakończone treningi 30 443 10.10.2020 22:23
    Wątek: Trening Kamiennej Łapy
Post: [b]-Nie, nie mia³em.-[/b]Odpowiedzia³ terminator p...

-Nie, nie mia³em.-Odpowiedzia³ terminator pod±¿aj±c za Lawendow± Gwiazd±. Co prawda s³ysza³ o mo¿liwo¶ci nauki w wieku 4 ksiê¿yców, ale nie skorzysta³. Wola³ dowiedzieæ siê wszysstkiego od jego mentor...
Kamienna Łapa... Zakończone treningi 30 443 07.10.2020 17:59
    Wątek: Trening Kamiennej Łapy
Post: Kocur wyszed³ z legowiska terminatorów. Po prawie ...

Kocur wyszed³ z legowiska terminatorów. Po prawie ca³odobowej drzemce przeci±gn±³ siê kilka razy i podekscytowany podszed³ do mentorki. -Nie moge uwierzyæ! Mój pierwszy trening! Co zrobimy? Pójdziemy ...
Kamienna Łapa... Zakończone treningi 30 443 06.10.2020 15:04
    Wątek: Obok Stosu Zwierzyny
Post: [b]-Oczywi¶cie, ¿e siê cieszê!-[/b]Odpowiedzia³ ko...

-Oczywi¶cie, ¿e siê cieszê!-Odpowiedzia³ kocur. Oczy za¶wieci³y mu siê z ekscytacji. Za nied³ugo, wraz z rodzeñstwem, zostan± terminatorami! Nie móg³ siê ju¿ doczekaæ. Jak tylko my¶la³ o tych wszystki...
Kamienna Łapa... Cień Drzewa 245 2 665 26.09.2020 17:45
    Wątek: Obok Stosu Zwierzyny
Post: [b]-Mi pasuje!-[/b]Powiedzia³ energicznie po zjedz...

-Mi pasuje!-Powiedzia³ energicznie po zjedzeniu ostatniego kêsa nornicy. Nie wpad³ na lepszy pomys³, bo co innego mieliby robiæ? Nie mia³ ochoty by próbowaæ wyj¶æ za obóz, ale siedzenie w ¿³obku by³ob...
Kamienna Łapa... Cień Drzewa 245 2 665 19.09.2020 21:05
    Wątek: Obok Stosu Zwierzyny
Post: [b]-Ja najbardziej lubiê nornice. Bardzo mi smakuj...

-Ja najbardziej lubiê nornice. Bardzo mi smakuj±!-Odpar³ po prze¿uciu kolejnej czê¶ci jego po¿ywienia. Jego rodzeñstwo, jak zauwa¿y³, równie¿ z chêci± jad³o.
Kamienna Łapa... Cień Drzewa 245 2 665 10.09.2020 17:27
    Wątek: Obok Stosu Zwierzyny
Post: Kamyczek niepewnie zacz±³ szukaæ jakiej¶ nornicy. ...

Kamyczek niepewnie zacz±³ szukaæ jakiej¶ nornicy. Po chwili uda³o mu siê j± znale¼æ. Nie by³a zbyt wielka, ale kocurek chêtnie zacz±³ j± je¶æ. Trochê siê niestety wstydzi³, poniewa¿ wiedzia³, i¿ norni...
Kamienna Łapa... Cień Drzewa 245 2 665 28.08.2020 15:54
    Wątek: Obok Stosu Zwierzyny
Post: [b]-Dobry pomys³! Z tego zaciekawienia zrobi³em si...

-Dobry pomys³! Z tego zaciekawienia zrobi³em siê g³odny!-Powiedzia³ zgadzaj±c siê z siostr±. Mia³ szczer± nadziejê, i¿ uda mu siê zje¶æ co¶ dobrego i pysznego. Szczególnie liczy³ na nornicê- bardzo je...
Kamienna Łapa... Cień Drzewa 245 2 665 26.08.2020 16:32
    Wątek: Obok Stosu Zwierzyny
Post: [b]-Obóz jest wspania³y i... Taki wielki!-[/b]Powi...

-Obóz jest wspania³y i... Taki wielki!-Powiedzia³ zachwycony Kamyczek. Nie móg³ uwierzyæ, ¿e obóz jest taki wielki. Wszêdzie byli ich klanowicze- czy to dzielili siê jêzykami, czy akurat jedli zwierzy...
Kamienna Łapa... Cień Drzewa 245 2 665 23.08.2020 12:39
    Wątek: Wnętrze
Post: //zt. Nietoperek, napisz mi potem gdzie siê przemi...

//zt. Nietoperek, napisz mi potem gdzie siê przemieszczamy.
Kamienna Łapa... Splątane Korzenie 272 3 352 19.08.2020 11:42
    Wątek: Wnętrze
Post: [b]-Jasne!-[/b]Odpowiedzia³. Jeszcze nie wychodzi³...

-Jasne!-Odpowiedzia³. Jeszcze nie wychodzi³ z kociarni, wiêc bêdzie to napewno ciekawym do¶wiadczenie. Ciekawi³o go, jak wygl±da obóz ich klanu. I jak wygl±da ich terytorium! Nie móg³ siê ju¿ doczekaæ...
Kamienna Łapa... Splątane Korzenie 272 3 352 17.08.2020 21:45
    Wątek: Wnętrze
Post: Kamyczek otworzy³ leniwie oczy. Nie wiedzia³ kto g...

Kamyczek otworzy³ leniwie oczy. Nie wiedzia³ kto go obudzi³, ale podejrzewa³, ¿e byli Len i Nietoperek. By³y to jedyne obudzone kociêta, oprócz niego. Kociak leniwie siê przeci±gn±³ i podszed³ do rodz...
Kamienna Łapa... Splątane Korzenie 272 3 352 15.08.2020 15:32